Apikobal 30 Komprime
FORMÜL
1 film tablette; Vitamin B1 250 mg, Vitamin B6 250 mg, Vitamin B12 1 mg bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Apikobal®’in bileşiminde bulunan vitaminlerin vücut metabolizması veorganların fonksiyonlarında önemli fizyolojik rolleri vardır. Vücuttagereksinimlerinin artması (Gebelik, emzirme, aşırı fiziki aktivite);yeterli miktarda alınmamaları (Yetersiz veya yanlış beslenme, açlık);emilim bozuklukları (Gastrointestinal hastalık veya ameliyatlar); bazıhastalık ve durumlar (Hipertiroidi, diyabet, üremi, karaciğer fonksiyonbozuklukları, kronik alkolizm, sürekli kusmalar, kalp yetmezliği,yaşlılık); bazı ilaçların uzun süreli kullanılması (INH, pirazinamid,hidralazin, sikloserin, penisilamin, aminoglikozidli antibiyotikler,antikonvülzan ve kontraseptivler) vücutta B1, B6 ve B12 vitaminlerininyetersizliğine yol açabilir.

Belirgin yetersizlik tablosu ortaya çıkmadan önce iştahsızlık,kuvvetsizlik, bedeni ve zihni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik,çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, uzuvlarda ağrı ve parestezi gibigenel semptomlar görülür.

Vitamin B1 yetersizliği, sinir sistemi, sindirim sistemi,kardiyovasküler sistem ve cilt bozuklukları ile birlikte olan Beriberive Wernicke-Korsakoff sendromuna; vitamin B6 yetersizliği, sinirsistemi, cilt, mukus membranlar ve hematopoietik sistemle ilgilisemptomlara; vitamin B12 yetersizliği, megaloblastik anemi ve miyelindejenerasyonuna bağlı nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasına sebepolabilir.

Vitamin B1, ağızdan alındıktan sonra hemen emilir ve bütün vücuda dağılır. Kullanılmayan kısmı vücutta birikmez, idrarla atılır.

Vitamin B6, ağızdan alındıktan sonra hemen emilir, kısmen piridoksaladönüşerek karaciğerde bir kısmı depolanır ve kalanı değişmeden veyapiridoksik asit şeklinde idrarla atılır.

Vitamin B12, intrinsik faktöre bağlanarak aktif transportla emilir, bufaktörün eksikliğinde pasif difüzyonla emilimi ancak ortamda yüksekkonsantrasyonda bulunmasıyla (Yaklaşık 1000 mcg) mümkündür. Karaciğerdedepolanır; safra ile ve oldukça az bir kısmı idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI
-Vitamin B1, B6 ve B12 yetersizliği için risk faktörü bulunan (bkz.Farmakolojik özellikler) ve/veya zihni ve bedeni çabuk yorulma,unutkanlık, sinirlilik, iştahsızlık, kuvvetsizlik, kol ve bacaklardaparestezi ve ağrı, titreme, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, kabızlıkgibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda.

-Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Delirium tremens’te.

-Alkolik ve diyabetik nöropatiler, nevrit, polinevrit, nevralji, zona,miyalji, artralji, kramp, tremor ve tekrarlayan kusmalarda.

KONTRENDİKASYONLARI
Bileşimindeki maddelerden birine aşırı hassasiyeti görülenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Bu vitaminlerin yetersizliğine sebep olabilecek risk faktörü olanve/veya yetersizliğe bağlı genel belirtileri gösteren hastalara hemenApikobal® verilmesi ile ciddi ve bazen sekel bırakabilen kliniksendromların ortaya çıkması engellenebilir.

Tavsiye edilen dozların üstünde ve uzun süre kullanılması, B6hipervitaminozuna yol açabilir. Vitamin B6, levodopa antagonistiolduğundan yalnız levodopa ile tedavi edilen parkinsonlu hastalaraverilmemelidir (bkz. Etkileşimler).

Tam teşhis edilmemiş anemisi olanlarda vitamin B12’nin polisitemi verave folat eksikliği olan megaloblastik anemiyi maskeleyebileceğihatırlanmalıdır. Herediter optik sinir atrofisi (Leber hastalığı)olanlarda vitamin B12’nin atrofiyi süratlendirdiği bildirildiğindenkullanılmamalıdır.

Vitamin yetersizliği tedavi edilirken yetersizlik sebeplerine yöneliktedavi ve eksikliği tespit edilen diğer vitamin ve maddelerin birlikteverilmesi ihmal edilmemelidir.

Gebelik esnasında yüksek doz piridoksin kullanılmasının yeni doğanlardagörülen "Pyridoxine-dependency" epilepsi nöbetlerinde rolü olduğusanıldığından dikkatli olunmalı ve bu bebeklerin nöbetlerininpiridoksin verilerek tedavi edildiği hatırlanmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Nadir olarak allerjik aşırı hassasiyet reaksiyonu bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER
İlaç etkileşimleri:
-Günde 5 mg’dan yüksek dozda vitamin B6, birlikte kullanılanlevodopanın terapötik etkisini ortadan kaldırır. Levodopa karbidopa ilebirlikte kullanılırsa bu etkileşim olmaz.

-Bir ay süre ile kullanılan günde 200 mg vitamin B6, fenobarbital vefenitoinin serum konsantrasyonlarını % 50 oranında düşürür.

-Vitamin B12 absorbsiyonu, ağızdan verilen aminoglikozidantibiyotikler, kolşisin, uzun salınımlı potasyum, amino salisilikasit, antikonvülzanlar ve askorbik asit ile azalır.

-Birlikte verilen kloramfenikol vitamin B12’nin hematopoietik cevabını antagonize edebilir.

Laboratuar etkileşimleri:
Vitamin B1 ve vitamin B6, idrarda Erlich ayıracı ile ürobilinojentestinde ve vitamin B1 fosfotungstat metodu ile idrarda ürik asittayininde yanlış pozitif cevaba sebep olur.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde;

- Profilaktik olarak günde 1 tablet,

- Tedavide günde 2-4 tablet şeklinde kullanılır.

Semptomlar hafifleyince doz azaltılır. Semptomlar kayboluncayetersizlik sebepleri de ortadan kalkmışsa tedavi kesilir; devamediyorsa profilaktik doz uygulanır.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli, gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.